Дійсний член Європейської Асоціації Психотерапії 

 

 

Інформаційний листСекція дитячої та юнацької психотерапії УСП

(асоційований член Австрійського інституту психотерапії

немовлят, дітей, підлітків та молоді)

Український інститут дитячої та юнацької психотерапії

та психологічного консультування,

Інститут управління, психології та безпеки ЛьвДУВС,

Тернопільський осередок Української спілки психотерапевтів,

Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації

 

Шановні колеги!

Маємо приємність, запросити Вас на

IV Міжнародну  науково-практичну конференцію

«Як вижити дитині у світі, де дорослі «з’їхали з глузду?».

Загарбницька війна росії в Україні, терор та насильство на окупованих територіях з порушенням всіх норм та конвенцій по правам людини, руйнація критичної інфраструктури призводять до масових жертв та страждань цивільного населення України, серед яких багато дітей та підлітків.

Війна  значною мірою впливає на всіх людей,незалежно від віку. Але саме діти та молодь, стикаючисьз реаліями війни, втратами рідних,домівки,значимих соціальнтх зв’язків, друзів, фізичними травмами та емоційними переживаннями, потребують особливої уваги та фахової підтримки. Це дасть їм можливість пережити теперішній період, відновитися та згодом будувати і розвивати сильну, незалежну і заможну Україну. 

   Саме тому секція дитячо-юнацької психотерапії вирішила таки провести заплановану ще минулого року конференцію.

          Конференція відбудеться 4-5 червня 2022 року. Формат конференції:  онлайн  на платформі ZOOM.

Ми запрошуємо і чекаємо на :

-          випускників і  учасників навчальних проектів з дитячої та юнацької психотерапії УСП

-          представників інших напрямків психотерапії спілки

-          дитячих психотерапевтів, психологів

-          лікарів

-          студентів профільних вузів

-          соціальних працівників

-          педагогів

-          Вас

На конференції  плануємо доповіді, майстеркласи, воркшопи, велику групу рефлексії та круглий стіл, на якому будемо мати можливість обговорити наш спільний досвід і сформувати резолюцію та рекомендації для спеціалістів.

 

 

Тематичні напрямки конференції

-          Нові реалії, старі виклики – специфіка травми в сучасних умовах.

-          Хто я ? – питання ідентичності клієнтів, спеціалістів і загалом суспільства в Україні і світі

-          Достатньо хороша мама під час війни , яка вона? – роль сім’ї і родини в життя дитини.

-          Достатньо хороший психотерапевт в умовах війни, який він? – ідентичність професійна і особистісна, етика і рамки, безпека і контроль, робота і волонтерство.

-          Де взяти ресурс? – теорія і практика.

-          Форми участі у конференції:
-  виступ на пленарному засіданні з основною доповіддю;

-  секційна доповідь ;
- проведення майстер-класів, воркшопів;

 - публікація тез без доповіді

 -   гість – слухач

      Для участі просимо заповнити гугл-форму:

 

-          Для доповідачів і ведучих майстеркласів  https://forms.gle/ssGkUv5CZPZvUwzt8

 

-          Для гостей – слухачів https://forms.gle/mhLaajTDGzX6wpUC7

Тези доповідей просимо  надсилати до 29 травня 2022 року  на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Теми доповідей, воркшопів та майстер-класів просимо надсилати до 29 травня 2022 року на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

            Видання збірника тез конференції в ел.форматі

              Вартість участі – free donation                                 

 Оплатіть будь яку посильну вам суму на рахунок

Карта Монобанку 5375 4114 1098 4970 скрін про оплату надсилайте на адресу конференції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Подання тез:

-          Одним листом надсилаються файли тез доповідей

Тема листа – назва конференції

-          Файли назвати за прикладом: Тези_Прізвище  .

-          Після надсилання матеріалів на нашу ел.пошту очікуйте підтвердження їх отримання і внесення вас до списку учасників конференції.

-          Надіслані листи, що не містять відповідних файлів, можуть бути залишені без розгляду.

-          Оргкомітет залишає за собою право відбору тез для публікацій у збірнику.

З приводу питань, уточнень і публікації тез звертатися до Галини Католик (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Вимоги до написання тез

1. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – п'ять;

2. Обсяг матеріалів – від двох до десяти сторінок;

3. Формат текстового файлу – Microsoft Word (* .doc, * .docx);

4. Мова тексту довільна – українська, англійська та інші;

5. Орієнтація сторінки – тільки книжкова;

6. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см;

7. Шрифт – Times New Roman, розмір (кегль) – 14;

8. Міжрядковий інтервал – одинарний, відступ – 0,75 см;

9. Колір шрифту – чорний.

10. На початку тез у верхньому лівому кутку вказується назва конференції (кегль 14, вирівнювання по лівому краю);

11. Назва статті (кегль 18, великі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по центру);

12. ПІБ автора(-ів) повністю (кегль 16, малі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по правому краю); вчений ступінь, вчене звання, посада (вирівнювання по правому краю);

місце роботи (навчання) в називному відмінку (вирівнювання по правому краю);

e-mail автора(-ів) тез;

13. Через рядок – основний текст статті (вирівнювання по ширині);

14. Список літератури – оформляється в кінці статті у порядку використання джерел в тексті під назвою «Список літератури».

Проcимо активно контактувати з координаторами конференції — Срібною Іриною

(тел. 068 58 27 368 (WatsApp/ Telegram) та Мушій Вітою (тел. 0983177105 (Viber).

Ел.адреса конференції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

З повагою, голова секції дитячої та юнацької психотерапії Української спілки психотерапевтів, президент Українського інституту дитячої та юнацької психотерапії та психологічного консультування, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології ІУПБ ЛьвДУВС Галина Католик

 

Information Notice

Section of Child and Youth Psychotherapy of the Ukrainian Association of

 

Psychotherapists

 

(Associated Member of Austrian Institute of Baby, Child, Adolescent, and Youth Psychotherapy)

 

Ukrainian Institute of Child and Youth Psychotherapy and Psychological Counseling,

Institute of Management, Psychology and Security of Lviv State University of Internal

Affairs, Ternopil Branch of the Ukrainian Association of Psychotherapists, Ternopil

Regional Center for Comprehensive Rehabilitation

 

Dear colleagues!

We are pleased to invite you to the

Fourth International Scientific and Practical Conference

“How Should a Child Survive in a World Where Adults Lost Their Minds”

 

Russia’s aggressive war in Ukraine, terror and violence in the occupied territories with violation of all human rights norms and conventions with the destruction of critical infrastructure caused mass casualties and suffering for Ukraine’s civilian population, including many children and adolescents. War greatly affects all people, regardless of age. But children and young people are those who need special attention and professional support due to the realities of war, loss of relatives, homes, significant social connections, friends, physical trauma and emotional experiences. This will give them the opportunity to survive the current period, recover and later build and develop a strong, independent and prosperous Ukraine. That is why the section of child and youth psychotherapy decided to hold a conference planned last year.

The conference will be held on June 4-5, 2022. Conference format: online on the ZOOM platform.

We invite and await:

 graduates and participants of educational projects on child and youth

psychotherapy of the Ukrainian Association of Psychotherapists

 representatives of other areas of psychotherapy of the Association

 child psychotherapists, psychologists

 medical professionals

 students of specialized universities

 social workers

 teachers

 

 you

The conference will include reports, master classes, workshops, a large reflection group and a round table where we will have the opportunity to discuss our common experience and form a resolution and recommendations for experts.

Thematic areas of the conference

 

 New realities, old challenges – specifics of trauma in modern conditions.

 Who am I? – the issue of identity of clients, experts and society in general in Ukraine and the world

 Quite a good mother during the war, what is she like? – the role of the family in the child’s life.

 Quite a good psychotherapist during the war, what is he/she like? – professional and personal identity, ethics and framework, security and control, work and volunteering.

 Where to get a resource? – theory and practice.

 

Participation forms:

 

 speech at the plenary session with the main report;

 sectional report;

 conducting master classes, workshops;

 publication of abstracts without a report

 guest-listener

 

To participate, please fill out the Google form:

- For speakers and presenters of master classes https://forms.gle/ssGkUv5CZPZvUwzt8

- For gests-listeners https://forms.gle/mhLaajTDGzX6wpUC7

Abstracts should be sent to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. by May 29, 2022.

Topics of reports, workshops and master classes should be sent to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. by May 29, 2022.

Publication of the collected volume of abstracts of the conference in electronic form.

Participation fee – free donation

Please pay any amount you can into the account

Monobank-card 5375 4114 1098 4970 and send the payment screenshot to the conference address Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Submission of abstracts:

 Files of abstracts to be sent in one letter

The subject of the letter shall be the title of the conference

 Name the files as follows: Abstracts_Surname.

 After sending the materials to our email, expect confirmation of their receipt and inclusion in the list of conference participants.

 The emails that do not contain the relevant files may be ignored.

The organizing committee reserves the right to select abstracts for publication in the

collected volume.

 

If you have any questions, clarifications or regarding publication of abstracts, pleasecontact Halyna Katolyk (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Requirements to the abstracts

1. The maximum number of authors of one report is five;

2. Volume of materials – from two to ten pages;

3. Text file format – Microsoft Word (* .doc, * .docx);

4. The language of the text is optional – Ukrainian, English and others;

5. Page orientation – only book;

6. Margins (upper, lower, left, right) – 2 cm;

7. Font – Times New Roman, size (point size) – 14;

8. Line spacing – single, indentation – 0.75 cm;

9. Font color – black.

10. At the beginning of the abstract in the upper left corner indicate the name of the conference (size 14, alignment on the left edge);

11. Title of the article (size 18, capital letters, bold font, center alignment);

12. Full name of the author(s) (size 16, lowercase letters, font - bold, right-aligned); academic degree, academic title, position (alignment on the right edge); place of work (study) in the nominative case (alignment on the right edge); email of the author(s) of abstract;

13. Through the line – the main text of the article (alignment in width);

14. References shall be drawn up at the end of the article in the order of use of sources in the

text entitled “References”.

We encourage active cooperation with conference coordinators – Sribna Iryna (tel. 068 58 27 368 (WatsApp/ Telegram) and Mushiy Vita (tel. 0983177105 (Viber).

Conference email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Yours faithfully,

Head of the Department of Child and Youth Psychotherapy of the Ukrainian Association of Psychotherapists, President of the Ukrainian Institute of Child and Youth Psychotherapy and Psychological Counseling, Doctor of Psychology, Professor of the Department of Practical Psychology at the Institute of Management, Psychology and Security of Lviv State University of Internal Affairs Halyna Katolyk

 

 

 

Шановні колеги!

Нагадуємо, що для більш швидкого відтворення інформації на сайті щодо активностей та заходів УСП,

У випадку розміщення інформації власноруч, інформація стане доступною для перегляду на сайті після перевірки адміністратором в максимально короткий час.