Дійсний член Європейської Асоціації Психотерапії      

  

Дорогі колеги, УСП та ЄАП раді оголосити про проведення спільного Симпозіуму з етики у п’ятницю, 24 лютого 2023 року у річницю вторгнення в Україну. Симпозіум є натхненням та ініціативою провідних українських психотерапевтів, та ЄАП із задоволенням прийняла запрошення стати партнером у цій важливій і визначній події.

Світ, у якому ми живемо сьогодні, зазнає великих змін. Події, такі як вторгнення Путіна в Україну, глобальна пандемія та погіршення клімату, призводять до соціального спустошення, переміщення та кризи біженців. Екзистенційні питання які виявляються сьогоднішніми соціальними реаліями, ставлять перед нами дилеми що кидають виклик нашим усталеним принципам і етичним нормам. Ця подія спрямована на розгляд потенційних наслідків для етичних принципів, які ми плекаємо.

Для нас, як психотерапевтичної спільноти що допомага є людям жити в умовах які швидко змінюються, етичні питання мають особливе значення. Тому нам важливо глибше розглянути виклики нормам і правилам у ці нові часи, а також норми й правила нашого післявоєнного майбутнього. Для нас важливо досліджувати та обговорювати наші ідеї з колегами з інших європейських країн.

Таким чином, перебуваючи у стані війни, українські психотерапевти вкрай потребують відкритої дискусії з етичних питань. Даний симпозіум буде присвячений Етиці психотерапії під час та після війни: робота з біженцями, дітьми, військовими, з людьми, які проживають на окупованих територіях.

Українська спілка психотерапевтів вдячна за можливість діалогу, підтримки та взаємної співпраці з ЄАП у цей час, а також цінує те, що Європейська Асоціація Психотерапії є партнером в організації та проведенні цього Міжнародного симпозіуму з етики.

 

Щоб взяти участь у цьому безкоштовному заході, необхідно зареєструватися до 17.00 середи, 22 лютого 2023 року.

Адреса реєстрації:

https://psichiatrija.lt/en/0224-registration/

Після реєстрації вам буде надіслано посилання Zoom.

Участь в симпозіумі еквівалентно 6,5 годин безперервного професійного розвитку. Ми сподіваємося, що цей захід стане першим із серії симпозіумів з етики. Інші можливі питання для обговорення в наступних симпозіумах:

  1. Етика в різних областях психотерапії.
  2. Етика психотерапевта в інформаційному світі.
  3. Етика психотерапії в різних сферах: медицині, психології, освіті, соціальній роботі, історії.
  4. Етика психотерапії стосовно різних релігійних конфесій.
  5. Етика психотерапії в різних країнах світу.

За підсумками Симпозіуму 24 лютого 2023 року УСП випустить українською мовою спецвипуск періодичного друкованого видання.

Сподіваємося, що ці Симпозіуми сприятимуть розв’язання актуальних проблем, пов’язаних з етичним становищем психотерапевта в сучасному світі в науково прикладному контексті.

 

Програма симпозіуму: https://www.psichiatrija.lt/up/2023/01/Ukrainian-Program230224.pdf

Онлайн реєстрація: https://www.psichiatrija.lt/en/2023/01/0224-registration-ukrainian/

 

Dear colleagues, UUP and EAP are pleased to announce a Symposium on Ethics on Friday February 24th 2023, which is the anniversary of the invasion of Ukraine. The Symposium is the inspiration and initiative of senior Ukrainian psychotherapists, and EAP is delighted to accept their invitation to be partners in this important and formative event.

The World we live in today is facing huge changes. Major events, such as Putin’s invasion of Ukraine, a global pandemic, and climate breakdown are leading to social devastation, displacement, and a refugee crisis. The existential challenges manifested by today’s social realities present us with dilemmas challenging our established basic principles and ethical norms. This event aims to consider potential implications to the ethical principles we cherish.

As psychotherapy communities helping individuals to live in new and rapidly changing conditions, ethical issues are of particular importance to us. It is important for us to consider in depth the challenges to norms and rules in these new times, as well as the norms and rules of our post-war future. It is vital to us to explore and debate our ideas with colleagues from other European countries.

Thus, being at war, UUP urgently needs an open discussion on ethical issues. This Forum will focus on the Ethics of Psychotherapy during and after the War: work with refugees, children, the military, with people living in the occupied territories.

The Ukrainian Association of Psychotherapists is thankful for the opportunity for dialogue, support and mutual co-operation with EAP at this time, and appreciative that the European Association for Psychotherapy is a partner in organizing and holding this International Ethics Forum.

 

TO TAKE PART IN THIS FREE EVENT FOR PSYCHOTHERAPISTS IT IS NECESSARY TO REGISTER. PLEASE REGISTER BY 17.00 CET ON WEDNESDAY FEBRUARY 22ND 2023 BY VISITIN HERE:

https://psichiatrija.lt/en/0224-registration/

ONCE YOU HAVE REGISTERED, YOU WILL RECEIVE YOUR PERSONAL LOGIN LINK FOR THE SYMPOSIUM.

ATTENDANCE AT THE WHOLE SYMPOSIUM IS EQUIVALENT TO 6.5 HOURS OF CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT.

We hope that this event will be the first of a series of Symposia on Ethics. Other areas which might be included are:

  1. The Ethics in different areas of Psychotherapy.
  2. The Ethics of a Psychotherapist in the information world.
  3. The Ethics of Psychotherapy in various fields: medicine, psychology, education, social work, history.
  4. The Ethics of Psychotherapy in relation to different religious denominations.
  5. The Ethics of Psychotherapy in different countries of the world.

Following the Symposium on February 24th 2023 a special issue of the periodical printed edition will be issued in Ukrainian by UUP.

We are hopeful that these Symposium will facilitate the solution of a number of topical problems related to the ethical position of a Psychotherapist in the modern world in a scientific and applied context.

https://www.psichiatrija.lt/up/2023/01/Program230224.pdf - Symposium program

https://www.psichiatrija.lt/2023/01/0224-registration-english/ - Online registration

 

Оголошення

Шановні колеги!

Нагадуємо, що для більш швидкого відтворення інформації на сайті щодо активностей та заходів УСП,

У випадку розміщення інформації власноруч, інформація стане доступною для перегляду на сайті після перевірки адміністратором в максимально короткий час.