Дійсний член Європейської Асоціації Психотерапії


  Посада Телефон E-mail Місто
Зоряна Кошулинська Голова Ревкомісії УСП  

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Львів

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

Проект, затверджений за основу Рішенням Секретаріату УСП
від 12 грудня 2009 р., м.Львів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про ревізійну комісію Української спілки психотерапевтів "_________________" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Української спілки психотерапевтів, надалі УСП.

1.2. Положення визначає правовий статусправа та обов,язки, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи ревізійної комісії УСП.
1.3. Положення затверджується загальними зборами УСП і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія є органом УСП, який контролює фінансово-господарську діяльність правління СпІлки.
2.2. Завдання ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності УСП, його осередків та представництв.
2.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам УСП.
2.4. Голова ревізійної комісії:

1) організує роботу ревізійної комісії;
2) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії;
3) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам УСП;
4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами УСП.

2.5. Заступник голови ревізійної комісії надає допомогу голові ревізійної комісії в організації роботи ревізійної комісії та виконує його функції у разі його відсутності.
2.6. Секретар ревізійної комісії відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності ревізійної комісії.
2.7. Компетенція ревізійної комісії визначається законом та Статутом УСП.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна комісія має право:

1) отримувати від посадових осіб УСП інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом ____ днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та членів УСП щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
4) ініціювати проведення засідання правління та вимагати проведення позачергових зборів УСП з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам УСП або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами УСП. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління УСП з правом дорадчого голосу;
5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності УСП;
6) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

3.2. Ревізійна комісія зобов'язана:

1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності УСП;
2) доповідати загальним зборам УСП про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
3) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення;

3.3. Члени ревізійної комісії зобов'язані:

1) своєчасно надавати ревізійній комісії загальним зборам УСП повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан УСП.

3.4. Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

4. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Ревізійна комісія складається з 3 осіб. До складу ревізійної комісії входять голова, заступник голова та члени ревізійної комісії. Голова та члени ревізійної комісії не можуть бути не членами УСП.
4.2. У разі, якщо в процесі роботи ревізійної комісії кількість її членів стає меншою 1/2 від загальної кількості, члени ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до правління УСП про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу ревізійної комісії.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Ревізійна комісія обирається строком на 1 рік.
5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана ревізійна комісія, загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії, повноваження членів ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії у повному складі.
5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом ревізійної комісії на необмежену кількість термінів.
5.4. Повноваження члена ревізійної комісії припиняються достроково:

1) у разі одностороннього складання з себе повноважень членом ревізійної комісії;
2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови, члена ревізійної комісії;
3) прийняття загальними зборами рішення про відкликання голови, членів ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків;
4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.5. У разі одностороннього складання з себе повноважень член ревізійної комісії зобов'язаний письмово повідомити про це ревізійну комісію.

6. ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами.
6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу ревізійної комісії мають члени УСП та делегати загальних зборів.
6.3. Рішення про обрання членів ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів УСП (більше 50 відсотків голосів УСП), які беруть участь у загальних зборах.
6.4. Кількість осіб, які вважаються обраними членами ревізійної комісії, має відповідати кількісному складу ревізійної комісії Положення.
6.5. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену кількість голосів, менша від складу ревізійної комісії, зазначеного у п. 4.1 цього Положення, проводиться другий тур, у якому на голосування ставляться кандидатури перших _________ кандидатів, які набрали відносну більшість голосів за результатами першого туру. Претендент вважається обраним членом ревізійної комісії, якщо у другому турі за нього проголосувала більшість представників, які беруть участь у зборах.
6.6. Якщо за результатами другого туру ревізійна комісія у повному складі не обрана, скликаються позачергові загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання ревізійної комісії. У такому разі повноваження членів діючої ревізійної комісії продовжуються до дати ухвалення загальними зборами рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії.
6.7. Особа вважається обраною головою, заступником голови, секретарем ревізійної комісії, якщо за неї проголосувала більшість. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.
Голова, заступник голови, секретар ревізійної комісії протягом строку дії повноважень ревізійної комісії можуть бути переобрані за рішенням ревізійної комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1. Організаційними формами роботи ревізійної комісії є:

• планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності УСП;
• засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи ревізійної комісії.

7.2. Планова перевірка проводиться ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності УСП за рік з метою надання загальним зборам висновків по річних звітах та балансах.
Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати _________ днів.
7.3. Позапланові перевірки проводяться ревізійною комісією:

• з власної ініціативи;
• за рішенням загальних зборів ;

7.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності УСП ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

• підтвердження достовірності даних фінансової звітності УСП за відповідний період;
• інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;
• інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

7.5. Складений ревізійною комісією висновок підписується усіма членами ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.
Член ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові ревізійної комісії УСП для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.
7.6. Члени ревізійної комісії зобов'язані брати особисту участь у проведенні перевірок та засіданнях ревізійної комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену ревізійної комісії або третій особі.
7.7. Засідання ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Перше засідання, на якому обираються голова, заступник голови, секретар ревізійної комісії, проводиться не пізніше ________________ після проведення загальних зборів, на яких сформовано ревізійну комісію.
7.8. Засідання ревізійної комісії обов'язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підбиття підсумків, та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності УСП.
Документи, пов'язані із проведенням перевірки ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності УСП, повинні бути остаточно оформлені не пізніше трьох робочих днів з дня її закінчення.
7.9. Порядок денний засідання затверджується головою ревізійної комісії і не пізніше ніж за ________ до дати проведення засідання у письмовій формі повідомляється членам ревізійної комісії із зазначенням дати, часу, місця та форми проведення засідання.
Про скликання засідань ревізійної комісії кожний її член повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення йому повідомлення за його власним підписом.
7.10. На засіданні ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.
7.11. Позачергові засідання ревізійної комісії скликаються головою ревізійної комісії у разі необхідності та на письмову вимогу члена ревізійної комісії. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається голові ревізійної комісії із зазначенням порядку денного засідання. Позачергове засідання скликається не пізніше ніж через ______ після отримання відповідної вимоги.
7.12. Засідання ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.
7.13. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.
7.14. Під час голосування на засіданні голова та члени ревізійної комісії мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови ревізійної комісії є вирішальним.
7.15. Засідання ревізійної комісії може проводитися у формі спільної присутності членів ревізійної комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, а з питань організації роботи ревізійної комісії, засідання можуть проводитися за допомогою конференц-зв'язку або електронної пошти.
7.16. Під час засідання секретар ревізійної комісії веде протокол засідання, який підписується всіма членами ревізійної комісії, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів ревізійної комісії. У разі, якщо засідання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів ревізійної комісії у визначеному місці, протокол засідання підписується головою ревізійної комісії.
7.17. Протоколи засідань ревізійної комісії підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем ревізійної комісії до архіву УСП. Протоколи засідань ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності УСП. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї мають надаватися для ознайомлення посадовим особам органів управління УСП у порядку, передбаченому УСП.

8. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

8.1. Документи, складені ревізійною комісією за підсумками проведення перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків), мають бути протягом дня з дати їх оформлення переданідо правління УСП для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні, правління, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.
8.2. Доповідь голови ревізійної комісії загальним зборам має містити:

1) інформацію про проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;
2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності УСП;
3) інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо затвердження його загальними зборами.

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. За рішенням загальних зборів УСП членам ревізійної комісії, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсуються витрати, пов'язані з виконанням функцій
члена ревізійної комісії.

Проект розробила та підготовила Зоряна Кошулинська \Голова Ревкомісії УСП\
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.