Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїCтатут.pdf

 

"Затверджено"

Загальними зборами (конференцією)

«Української спілки психотерапевтів»

«26» червня 2016 р. Протокол № _1___

Голова зборів ---------------------- С.В.Рослюк

 

 

 

 

СТАТУТ

Громадської організації

„Українська спілка психотерапевтів”

(нова редакція)

м. Львів 2016 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація „Українська спілка психотерапевтів” (далі - Спілка) є всеукраїнська громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх учасників (членів) для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Спілки – Громадська організація „Українська спілка психотерапевтів”.

1.3. Скорочене найменування – ГО „УСП”.

1.4. Назва англійською мовою – Ukrainian Association of Psychotherapists

1.5. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.6. Громадська організація „Українська спілка психотерапевтів” створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.7. Спілка створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх учасників (членів), самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.8. Спілка набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, свою символіку. Символіка Спілки затверджується загальними зборами і реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.9. Діяльність Спілки поширюється на всю територію України.

1.10. Спілка має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

1.11.Спілка здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи.

1.12.Спілка не відповідає по зобов”язаннях держави, держава не відповідає по зобов”язаннях Спілки.

1.13. Юридична адреса Спілки: м.Львів, вул.Кульпарківська, 95.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПІЛКИ

2.1. Головна мета діяльності Спілки полягає в об”єднанні зусиль членів Спілки у сприянні розвитку психотерапії в Україні та захист їх спільних інтересів.

2.2. Завданнями Спілки є:

2.2.1. Проведення освітницької та доброчинної діяльності в межах Статутних завдань.

2.2.2. Встановлення міжнародних зв”язків з аналогічними зарубіжними організаціями.

2.2.3. Залучення коштів вітчизняних та іноземних спонсорів для підтримки ініціатив у галузі психотерапії. 

 

3. ПРАВА СПІЛКИ

3.1. Спілка має право:

3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх учасників (членів) при вирішенні правових, економічних та організаційних питань у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, сприяти створенню сучасної практичної психотерапевтичної служби та розвитку конкретних видів психотерапевтичної допомоги населенню;

3.1.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування , що регулюють функціонування психотерапевтичної служби, як окремого виду допомоги населенню ;

3.1.7. виявляти, вивчати, пропагувати та забезпечувати реалізацію корисних ініціатив громадян та юридичних осіб, які сприяють розвитку психотерапії в Україні;

3.1.8. приймати участь у розробці та реалізації національних програм розвитку психотерапії, освітніх програм у сучасних напрямках психотерапії;

3.1.9. проводити мирні зібрання;

3.1.10. на добровільних засадах засновувати відокремлені підрозділи (філії), представництва в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.11. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах по вирішенню проблем у галузі психотерапії, організації спільних семінарів, симпозіумів, конференцій та інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.12. засновувати засоби масової інформації;

3.1.13. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Спілки;

3.1.14. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Спілки;

3.1.15. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Спілки та сприяє її досягненню;

3.1.16. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.17. накопичувати кошти та інші надходження із різних джерел фінансування з метою реалізації статутних завдань;

3.1.18. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

3.1.19. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.20. проводити наукові громадські дослідження в галузі психотерапії, надавати консультації та допомогу в галузі психотерапії своїм членам;

3.1.21. здійснювати просвітницьку, учбово-методичну та волонтерську діяльність в галузі психотерапії;

3.1.22. вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.23. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.24. відряджати за кордон своїх членів та приймати в Україні вітчизняних та іноземних спеціалістів для вирішення питань, пов”язаних з діяльністю Спілки;

3.1.25. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку; 3.1.26. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати об”єднання, спілки, громадян та юридичних осіб, що сприяють розвитку сучасної психотерапії;

3.1.27. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.28. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми, використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству;

3.1.29. збирати, обробляти, розповсюджувати і зберігати інформацію, необхідну для здійснення статутних завдань спілки;

3.1.30. здійснювати інші права, не заборонені законом.

 

4. ЧЛЕНИ (УЧАСНИКИ) СПІЛКИ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1.Члени (учасники) Спілки беруть участь в її діяльності на добровільних засадах.

4.2. Членами (учасниками) Спілки можуть бути фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, та які підтримують мету і завдання Спілки і визнають її Статут.

4.3. Прийом до членів Спілки здійснюється на підставі особистої заяви. Заява вступника розглядається загальними зборами філії Спілки і затверджується на щорічній конференції Спілки.

4.4. Права члена (учасника) Спілки: - обирати і бути обраними до керівних органів Спілки, брати участь у всіх заходах, що проводяться Спілкою;

- брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Спілки;

- вільно критикувати будь-який орган Спілки, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах;

- звертатися до органів Спілки з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Спілки, одержувати відповіді;

- оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Спілки;

- звертатися до органів Спілки за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.

4.5. Учасники (члени) Спілки зобов’язані:

- дотримуватись положень Статуту Спілки та чинного законодавства;

- виконувати рішення керівних органів Спілки;

- своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Загальними Зборами (конференцією) Спілки;

- сприяти здійсненню завдань Спілки;

- брати участь у заходах, що проводяться Спілкою.

4.6. Участь (членство) в Спілці припиняється у випадках:

- виходу із Спілки за власним бажанням, при відсутності заперечень зі сторони Загальних Зборів (коли член не виконав своїх обов”язків перед Спілкою);

- виключення із Спілки за рішенням Загальних Зборів (конференції);

4.7. Учасника (члена) Спілки може бути виключено із Спілки за рішенням Загальних Зборів (конференції), у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність учасника (члена) суперечить меті та завданням Спілки, або якщо учасник (член) втратив зв’язок із Спілкою без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;

4.8.Для вибуття із складу членів Спілки, член повинен подати письмову заяву або рішення членів філії до Загальних Зборів (конференції) Спілки;

4.9. Вибуття із Спілки членів не звільняє від раніше прийнятих взаємних зобов”язань, які не завершились на момент вибуття;

4.10. Член вважається таким, що вибув, лише після прийняття відповідного рішення Загальними Зборами.

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СПІЛКИ

5.1. Органами управління Спілки є: Загальні Збори (конференція), Секретаріат, Президент Спілки.

5.2. Загальні Збори є вищим органом Спілки, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів Спілки.

5.3. У Загальних Зборах беруть участь її учасники (члени). Кожний учасник (член) Спілки має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів (учасників) Спілки. Обов”язковою є присутність одного представника від 15 членів відокремленого підрозділу (філії), але не менше одного представника.

5.4. Чергові Загальні Збори (конференція) скликаються Секретаріатом щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Секретаріатом, Президентом Спілки, а також учасниками (членами) Спілки.

5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Спілки, Секретаріатом чи Президентом Спілки, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6. Не менш як одна третя частина учасників (членів) Спілки мають право ініціювати перед Секретаріатом скликання позачергових Загальних зборів (конференції). Якщо вимога учасників (членів) Спілки про скликання загальних зборів (конференції) не виконана, ці учасники (члени) мають право самі скликати загальні збори.

5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів (конференції) належить вирішення наступних питань:

5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Спілки, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.7.2. Прийняття Статуту, внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Спілки.

5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Спілки.

5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Спілки.

5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.7.6. Визначення структури та складу виконавчих органів Спілки.

5.7.7. Прийняття нових членів та виключення з числа членів Спілки.

5.7.8. Обрання та звільнення з посади Президента Спілки.

5.7.9. Обрання Секретаріату та затвердження Виконавчого директора.

5.7.10. Обрання ревізійної комісії Спілки та затвердження її звітів.

5.7.11. Обрання етичної комісії.

5.7.12. Заслуховування та затвердження звітів Президента, Виконавчого директора, ревізійної комісії Спілки та затвердження річних балансів.

5.7.13. Вирішення питання із відкриттям та ліквідацією відокремлених підрозділів, представництв Спілки.

5.7.14. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх на Загальних Зборах, при кворумі не менш як дві третини учасників (членів), які беруть участь в Загальних зборах (конференції). З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих учасників (членів) Загальних зборів (конференції). Також трьома четвертими голосів учасників (членів) Спілки приймаються рішення щодо відчуження майна Спілки на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Спілки. 5.9. Загальні Збори (конференція) приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління та учасників (членів) Спілки.

5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів (конференції) особа з числа учасників (членів), обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів (конференції) протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів (конференції) ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів (конференції).

5.11. Секретаріат Спілки є керівним органом Спілки на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю, який обирається на один рік. Положення про Секретаріат затверджується Загальними Зборами (конференцією).

5.12. Секретаріат підпорядкований Загальним Зборам та підзвітний Президенту. Структура та склад Секретаріату визначається Загальними Зборами. Члени Секретаріату організовують виконання рішень Загальних Зборів.. Секретаріат діє від імені Спілки в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.13. У разі необхідності Секретаріатом Спілки скликається Конференція. Конференція наділена повноваженнями Загальних Зборів та скликається за принципом; 1 представник від 20 членів відокремленого підрозділу (філії), але не менше 1 представника від відокремленого підрозділу (філії).Секретаріат Спілки зобов”язаний у 2-тижневий термін до початку конференції довести до відома відокремлених підрозділів (філій) Спілки пропонований порядок денний конференції, місце проведення та квоту.

5.14. До компетенції Секретаріату відноситься:

5.14.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів (конференції).

5.14.2. Скликання Загальних Зборів (конференції) та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.

5.14.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам (конференції) щодо визначення основних напрямків діяльності Спілки затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Спілки. 5.14.4. Затвердження поточних планів діяльності Спілки та заходів, необхідних для їх виконання;

5.14.5. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів (конференції).

5.14.6. Затвердження штатного розпису Спілки, преміювання працівників Спілки. 5.14.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

5.16. Головує на засіданнях Секретаріату - Голова Секретаріату.

5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Секретаріату, вирішуються колегіально на засіданнях Секретаріату. Секретаріат проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Президентом Спілки. Про час місце, та порядок денний зборів члени Секретаріату повідомляються заздалегідь. Деякі рішення Секретаріату можуть прийматися шляхом електронного опитування членів Секретаріату. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Секретаріату.

5.18. Кожен член Секретаріату може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Секретаріату.

5.19. Рішення Секретаріату вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Секретаріату.

5.20. Президент Спілки здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Спілки в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Секретаріатом і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.21. Президент Спілки обирається (переобирається) Загальними Зборами (конференцією) організації на один рік та є підзвітним Загальним Зборам і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Секретаріату Спілки пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Спілки.

5.22. Президент Спілки:

5.22.1. Діє від імені Спілки без довіреності та представляє Спілку у її стосунках з іншими особами.

5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Спілки;

5.22.3. Здійснює керівництво поточною діяльністю Спілки;

5.22.4. Здійснює нагляд та контроль за виконанням рішень Загальних Зборів;

5.22.5. Представляє інтереси Спілки в органах державної влади та управління;

5.22.6. Звітує про свою роботу та роботу Секретаріату перед Загальними Зборами (конференцією). Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах (конференції). Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Спілки.

5.23. Виконавчий директор:

5.23.1. Без довіреності діє від імені Спілки у взаємовідносинах з усіма державними та недержавними, юридичними та фізичними особами, в тому числі і іноземними:

5.23.2. Готує питання на засідання Загальних Зборів (конференції);

5.23.3. Видає довіреності, укладає угоди, розпоряджається майном та здійснює інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству, статутним цілям Спілки та не являються виключною компетенцією Загальних Зборів (конференції);

5.23.4. Вирішення інших питань, покладених на нього Загальними Зборами. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання ним своїх обов”язків та реалізацію Статутних завдань Спілки;

5.23.5. Виконавчий директор може бути звільнений з посади за рішенням Загальних Зборів (конференції): - за власним бажанням: - при невиконанні чи неналежному виконанні вимог цього Статуту; - вчиненні ним протиправного діяння; - якщо його дії завдали шкоди діяльності Спілки.

5.24. Ревізійна комісія Спілки обирається із членів Спілки Загальними Зборами (конференцією) Спілки в складі голови комісії та двох її членів, терміном на один рік.

5.25. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Президент, Виконавчий директор та члени Секретаріату.

5.26. Ревізійна комісія здійснює контроль за всією фінансовою діяльністю Спілки. Ревізійна комісія має право: - одержати будь-які документи, що стосуються фінансової діяльності Спілки,її відокремлених підрозділів, представництв та господарських формувань; - винести на розгляд Загальних Зборів будь які питання, що стосуються результатів проведених нею перевірок.

5.27. Ревізійна комісія подає на затвердження Загальними Зборами (конференції) звіти про проведення ревізій та висновки про річні звіти.

5.28. Порядок формування та діяльності етичної комісії визначається на Загальних Зборах і регулюється Положенням про неї, яке затверджується Секретаріатом Спілки.

5.29. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Спілки можуть бути оскаржені учасником (членом) Спілки. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента Спілки або Виконавчого директора можуть бути подані до Секретаріату Спілки або винесені на розгляд Загальних Зборів (конференції). У разі не згоди із рішенням Секретаріату щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Секретаріату учасник (член) може їх оскаржити до Загальних Зборів (конференції).

 

6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

6.1. Спілка у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

6.2. Міжнародна діяльність здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Спілка користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

6.3. Спілка:

- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

6.4. Спілка має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників організації для участі в освітніх та інших заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства. 

 

7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ (ФІЛІЇ) СПІЛКИ

7.1. Спілка може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи. Члени Спілки ведуть спільну діяльність шляхом об'єднання у відокремлені підрозділи, які створюються членами Спілки за територіальним принципом за місцем проживання не менш, ніж двома членами Спілки.

7.2. Рішення про утворення, реорганізацію чи ліквідацію відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.

7.3. Філія Спілки є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Спілки та здійснює всі або частину функцій Спілки.

7.4. Філія Спілки здійснює представництво і захист інтересів Спілки на місцях.

7.5 Відокремлені підрозділи (філії) Спілки не є юридичними особами.

7.6. Відомості про утворені відокремлені підрозділи (філії) Спілки подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Спілки.

7.7. Відокремлені підрозділи Спілки (філії) діють на підставі Положення, яке затверджується рішенням Загальних Зборів (конференцією) Спілки.

7.8. Відокремлені підрозділі (філії) представляють інтереси Спілки та забезпечують реалізацію завдань визначених Статутом Спілки.

7.9.Відокремлені підрозділи (філії) за рішенням Спілки згідно із статутом наділяються функціями щодо управління майном відокремленого підрозділу (філії). Керівництво відокремленим підрозділом (філією) здійснює керівник, який обирається членами філії, діє на підставі Положення про відокремлений структурний підрозділ (філію), або на підставі довіреності.

7.10.У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу (філії) його майно переходить до Спілки.

7.11.Діяльність відокремленого підрозділу (філії) не повинна суперечити діяльності статуту громадського об'єднання.

7.12.Рішення про припинення діяльності відокремленого структурного підрозділу приймається за рішенням Загальних Зборів (конференції) Спілки згідно із статутом.

 

8. КОШТИ ТА МАЙНО СПІЛКИ.

8.1. Спілка може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

8.2. Спілка набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй учасниками (членами) Спілки або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

8.3. Майно Спілки складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків учасників (членів) Спілки, інших джерел, не заборонених законом.

8.4. Доходи або майно Спілки не підлягають розподілу між їх засновниками або учасниками (членами), посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або учасника (члена) такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

8.5. Спілка має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Спілки в грошовій або іншій формі.

8.6. Спілка несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Учасники (члени) Спілки не несуть відповідальності за зобов’язаннями Спілки.

8.7. Спілка зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8.8. Державний контроль за діяльністю Спілки здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України

 

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться Загальними Зборами (конференцією), а між ними – Секретаріатом.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 учасників (членів) Спілки. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

10.1. Припинення діяльності Спілки здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Спілки.

10.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

10.3. Спілка має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.4 Рішення про саморозпуск Спілки приймається Загальними зборами (конференцією), якщо за це проголосували 3/4 учасників (членів) Спілки. Загальні збори (конференція) створюють ліквідаційну комісію або доручають Секретаріату здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Спілки як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Спілки після його ліквідації відповідно до статуту.

10.5. Реорганізація Спілки здійснюється за рішенням Загальних Зборів (конференції), якщо за це проголосувало не менш 3/4 учасників (членів) Спілки. Реорганізація Спілки здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу на підставі рішення Спілки про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. 10.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Спілки шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Спілки визначається відповідно до чинного законодавства.

10.7. У разі ліквідації Спілки її активи не можуть перерозподілятись між учасниками (членами) Спілки, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

10.8. Спілка не може бути реорганізована в іншу організацію, метою якої є одержання прибутку.