Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїПОЛОЖЕННЯ
про _____________ осередок
Української Спілки психотерапевтів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. _____________ осередок Української Спілки психотерапевтів (надалі - Осередок) є теріторіально-структурним підрозділом Української Спілки психотерапевтів (надалі - УСП).
1.2. _____________ осередок УСП об`єднує членів УСП - мешканців __________області.
1.3. _____________ осередок УСП здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства України і Статуту УСП.
1.4. Осередок проводить стратегію Української Спілки психотерапевтів в ____________ області, захищає інтереси членів УСП.
1.5. В рамках осередку створюються секції по напрямках психотерапії, які проводять освітню та організаційну роботу по розвитку окремих видів психотерапії, можуть об`єднувати всіх зацікавлених, в т.ч. і не членів УСП.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Основною метою діяльності _____________ осередку УСП є сприяння розвитку психотерапії в _________області та в Україні в цілому.
2.2. Завданнями Осередку є:
2.2.1.Створення психотерапевтичного середовища на ______________.
2.2.2. Широке пропагування психотерапевтичного методу серед лікарів, психологів і всіх інших зацікавлених осіб.
2.2.3. Участь в організації освітніх проектів, семінарів, симпозіумів, конференцій і т.п.
2.2.4. Сприяння законотворчим процесам в галузі психотерапії як окремого виду допомоги населенню.
2.2.5. Силами осередку проводити семінари, тренінги, літні табори та інші заходи.
2.2.6. Участь в реалізації корисних ініціатив громадян та юридичних осіб, які сприяють розвитку психотерапії в Україні.
2.2.7. Забезпечення своїх членів необхідною для професійної діяльності інформацією, професійне консультування в галузі психотерапії.
2.2.8. Організація груп взаємодопомоги (супервізійних, інтервізійних) для діючих психотерапевтів регіону; сприяння професійному вдосконаленню для осіб, що здобувають психотерапевтичну освіту.
2.2.9. Проведення науково обгрунтованих соціальних досліджень в галузі психотерапії.
2.2.10. Підтримка об`єднань, спілок, громадян та юридичних осіб, що сприяють розвитку сучасної психотерапії, співпраця з ними.
2.2.11. Збір, обробка, зберігання та розповсюдження інформації для здійснення статутних завдань.
2.2.12. Сприяння в наданні кваліфікованої психотерапевтичної допомоги населенню ____________-.
2.2.13. Сприяння розвитку психотерапевтичного консультування (зокрема, телефонного консультування).
2.2.14. Участь в організаційній роботі по атестації членів Осередку, які претендують на отримання Євросертифікату з психотерапії, а також атестації психотерапевтів згідно положення МОЗ України про атестацію психотерапевтів.

3. РОБОТА З ЧЛЕНАМИ _____________ ОСЕРЕДКУ УСП

3.1. Для вступу в члени УСП фізичні особи подають особисту заяву, яка розглядається на зборах Осередку, де дається рекомендація Загальним зборам УСП.
3.2. Члени _____________ осередку УСП мають право:
3.2.1. Одержувати повну інформацію про діяльність Осередку, УСП.
3.2.2. Брати участь в обговоренні питань діяльності Осередку, УСП.
3.2.3. Вносити пропозиції в правління Осередку, УСП.
3.2.4. Брати участь у формуванні та реалізації програм УСП.
3.2.5. Обирати та бути обраними до керівних органів Осередку, УСП.
3.3. Члени _____________ осередку УСП зобов`язані:
3.3.1. Дотримуватись вимог чинного законодавства України.
3.3.2. Дотримуватись вимог Статуту УСП, даного положення.
3.3.3. Дотримуватись норм професійної етики, затверджених УСП.
3.3.4. Брати участь в роботі Осередку, УСП.
3.3.5. Сплачувати вступні та членські внески в порядку та розмірах, визначених Загальними зборами УСП.
3.4. Членство в УСП припиняється:
3.4.1. За власним бажанням члена УСП; подається письмова заява, яка розглядається на зборах Осередку; рекомендація зборів виноситься для вирішення на Загальних Зборах УСП.
3.4.2. Випадки порушення Статуту УСП розглядаються на зборах осередку; рекомендація зборів виноситься для вирішення на Загальних Зборах УСП.
3.5. Вибуття з членів УСП не звільняє від раніше прийнятих взаємних зобов`язань, які не завершились на момент вибуття.
3.6. Член УСП вважається таким, що вибув, лише після прийняття відповідного рішення Загальними зборами УСП.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОСЕРЕДКУ

4.1. Вищим керівним органом Осередку є загальні збори Осередку. Збори Осередку є правомочними при присутності більше половини членів Осередку.
4.2. Збори Осередку скликаються Правлінням Осередку не рідше 1-го разу на 3 місяці, або, при необхідності, у будь-який час.
4.3. Збори осередку можуть приймати рішення з будь-яких питань власної діяльності. До виключної компетенції зборів Осередку відносяться питання:
4.3.1. Прийняття Положення про Осередок, внесення доповнень та змін до нього.
4.3.2. Рекомендації Загальним Зборам УСП по прийому та включенню членів УСП.
4.3.3. Визначення структури та складу Правління Осередку.
4.3.4. Обрання та звільнення Голови та Правління Осередку.
4.3.5. Обрання Етичної комісії Осередку.
4.3.6. Заслуховування та затвердження звітів Голови та Правління Осередку.
4.4. Всі рішення зборів Осередку приймаються простою більшістю голосів присутніх на Зборах.
4.5. Голова Осередку обирається зборами Осередку терміном на 1 рік.
4.6. Правління Осередку обирається зборами Осередку терміном на 1 рік.
4.7. Голова та Правління Осередку здійснюють загальне керівництво поточною діяльністю Осередку, координують роботу секцій по напрямках психотерапії, представляють інтереси членів Осередку в керівних органах УСП.
4.8. Голова та Правління Осередку підзвітні зборам Осередку, в своїй поточній діяльності керуються Рішенням керівництва УСП, координують з ним роботу.
4.9. Зборами Осередку обирається Етична комісія Осередку, яка керується в своїй роботі 'Положенням про етичну комісію Української Спілки психотерапевтів'.
4.10. При поступленні скарги на члена УСП Осередок створює комісію по розгляду скарг з обов`язковим залученням членів Етичної комісії УСП.

5. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Зміни та доповнення до Положення про Осередок вносяться зборами Осередку.
5.2. Зміни та доповнення до Положення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на зборах Осередку.