Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїПоложення про заключну атестацію
(первинну професійну сертифікацію) психотерапевта
Української Спілки Психотерапевтів.

Завершенням освітнього процесу в міжнародній психотерапевтичній практиці вважається виконання кандидатом кваліфікаційних вимог та освітніх стандартів в усіх розділах: а) власний досвід, б) теорія, в) супервізія, г) самостійна психотерапевтична практика, д) пропедевтика психічних розладів, тощо, а також набуття кандидатом необхідних теоретичних знань, практичних вмінь та навичок відповідно до кваліфікаційних вимог професії психотерапевта.  Обовязковою умовою є також дотримання ним вимог статуту та етичних засад УСП (ЄАП). (На момент розробки цього положення стандарти завершеної кваліфікації психотерапевта в УСП такі: загальна тривалість освіти за обраним методом психотерапії – не менше 5 років, загальна кількість годин – 3200 (базова психотерапевтична освіта включно з університетським курсом – 1700 годин та спеціалізована психотерапевтична освіта за обраним методом – 1500 годин). Спеціалізована психотерапевтична освіта за обраним  методом включає власний досвід – 300 годин (груповий та індивідуальний); теорія – 300 годин спеціальної теорії за обраним методом та 300 годин загальної теорії у вигляді самопідготовки, самостійна психотерапевтична практика – 600 годин, супервізія – 150 годин; пропедевтика психічних розладів – 150 годин та ін.). Ці стандарти відповідають вимогам до психотерапевтичної освіти у Європейській Асоціації Психотерапевтів.

1. Процедура заключної атестації,  яка дає підстави психотерапевтам вважати свою кваліфікацію як таку, що відповідає міжнародним стандартам, є підсумковою .  Вона проводиться після завершення кандидатом всіх розділів психотерапевтичної самоосвіти  і є обов’язковою для отримання сертифіката УСП та включення в реєстр психотерапевтів УСП, а в подальшому дає підстави клопотати про надання Європейського Сертифікату з Психотерапії.

2. Підставою для проведення заключної атестації є виконання кандидатом фахових стандартів та кваліфікаційних вимог УСП за обраним напрямком психотерапії, узгоджених із стандартами ЄАП.

3. Допуск до проходження  заключної атестації  (первинної професійної сертифікації)надається відповідною секцією УСП за погодженням з НАО УСП (кандидат подає відповідну заяви на ім’я голови секції, заява має бути підписана головою секції та головою осередку).

4. Окремі додаткові вимоги до заключної атестації та процедурні моменти її впровадження розробляються секціями УСП за напрямками, що не суперечать цьому Положенню.

5. Порядок заключної атестації.

5.1. Кожна секція відповідає за організацію заключної атестації відповідно до поданих заяв не рідше одного разу на рік.
5.2. З цією метою секція формує кваліфікаційний (або атестаційний) комітет (серед тренерсько-супервізорського складу), з можливим залученням фахівців відповідної кваліфікації за даним напрямком психотерапії  з інших вітчизняних чи закордонних інституцій, визнаних УСП.
5.3 Заключна атестація проводиться кваліфікаційною (або атестаційною) комісією у кількості не менше трьох членів. Бажаною є присутність супервізора  та  рецензента або наявність відповідних рекомендацій супервізора та рецензіїз оформленням відповідних документів (затверджений склад комісії, протокол і т.д.). До складу комісії бажано включати  членів комітету з числа тих, що не є навчаючими терапевтами для кандидата і не перебувають з ним у  стосунку, що може становити ознаки конфлікту інтересів?
5.4 Структура та форма проведення заключної атестації.
Заключна атестація проводиться у вигляді заключного колоквіуму, випускного семінару, конференції тощо та складається з двох частин:

1. Захист теоретичної роботи
2. Захист самостійної психотерапевтичної роботи

Відповідальний за порядок проведення, зміст та структуру заключного колоквіуму – кваліфікаційний (або атестаційний) комітет  секції УСП.

5.4.1 Теоретична робота є результатом  теоретичного дослідження за обраною та затвердженою темою обсягом 15-20 сторінок. До роботи додається не менше однієї рецензії.
5.4.2 Практична частина являє собою опис психотерапевтичного випадку, який найкращим чином демонструє оволодіння кандидатом обраним методом психотерапії та ефективність психотерапевтичного процесу.

Обов’язковою є континуальна супервізія всіх представлених на заключний колоквіум випадків та рекомендація супервізора. Періодичність супервізій та тривалість психотерапевтичного процесу визначають секції УСП.

5.5 Рішення про атестацію приймається простою більшістю голосів членів атестаційної комісії.

5.5.1 Рішення атестаційної комісії має бути обґрунтованим. У випадку негативного рішення комісія може рекомендувати кандидатові повторну атестацію після доопрацювання певних розділів роботи.
5.5.2 Списки атестованих осіб публікуються на сайті УСП, їм надається Сертифікат психотерапевта УСП та їхні дані вносяться в Реєстр психотерапевтів УСП.

6. У випадку негативного рішення комісії кандидат має право оскаржити його в НАО УСП.

7. Дане положення вступає в силу після закінчення перехідного періоду терміном в 1 рік (з 2012 р.)