Дійсний член Європейської Асоціації ПсихотерапіїПОЛОЖЕННЯ
ПРО СЕКЦІЮ ____________________________
УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ПСИХОТЕРАПЕВТІВ (УСП)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Секція є структурним підрозділом УСП.
1.2. Секція об`єднує членів УСП зацікавлених в розвитку ____назва___ психотерапії.
1.3. Секція здійснює свою діяльність згідно статуту УСП.
1.4. Робота секції спрямована на просвітню та організаційну роботу, яка може об`єднувати всіх зацікавлених, в тому числі і не членів УСП.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою секції є сприяння розвитку напрямку в Україні.
2.2. Завданнями секції є:

2.2.1. Широке пропагування методу назва серед фахівців, які у своїй роботі мають справу з наданням психотерапевтичної допомоги.
2.2.2. Участь в організації та проведенні освітніх проектів, тренінгів, семінарів,симпозіумов, конференцій,які проводяться як в рамках УСП так і силами інших державних та суспільних організацій, діяльність яких не суперечить Уставу УСП.
2.2.3. Забезпечення своїх членів необхідною для професійної діяльності інформацією, професійне консультування в галузі __назва.
2.2.4. Організація інтервізійних, супервізійних груп,а також груп взаємодопомоги, власного досвіду для спеціалістів.
2.2.5. Сприяння в наданні кваліфікованої психокорекційної та психотерапевтичної допомоги сім`ям та окремим особам.
2.2.6. Рекомендування в тренерський, супервізорський склад УСП, та в члени НАО від напрямку __назва .
2.2.7. Участь в акредитації освітніх проектів по напрямку __назва .
2.2.8. Співпраця з закордонними та міжнародними психотерапевтичними організаціями.

3. ЧЛЕНСТВО В СЕКЦІЇ

3.1. Для вступу в члени секції претенденти подають особисту заяву, яка розглядається на бюро секції.
3.2. Члени секції мають право:

3.2.1. Одержувати повну інформацію про роботу секції та УСП.
3.2.2. Брати участь в обговоренні питань діяльності секції та УСП.
3.2.3. Вносити пропозиції в бюро секції на зборах секції.
3.2.4. Брати участь у формуванні та реалізації програм секції.
3.2.5. Обирати та бути обраним в керівні органи як секції, так і УСП.

3.3. Члени секції зобов`язані:

3.3.1. Бути членами УСП.
3.3.2. Дотримуватись чинного законодавства України.
3.3.3. Дотримуватись вимог Статуту УСП та данного положення.
3.3.4. Дотримуватись норм професійної етики, Прийнятих УСП.
3.3.5. Брати участь в роботі секції.
3.3.6. Сплачувати вступні та членські внески УСП.

3.4.Членство в секції припиняється:

3.4.1. За власним бажанням члена секції - подається заява, яка розглядається на зборах секції.
3.4.2. У випадках порушення Статуту УСП та данного положення - розглядається на зборах секції, рекомендації зборів секції виносяться на загальні збори УСП.

4.КЕРІВНІ ОРГАНИ

4.1. Вищим керівним органом секції є загальні збори секції. Збори секції є правомірними при наявності 50% членів.
4.2. Збори секції скликаються бюро не рідше одного разу на рік або при необхідності в будь-який час.
4.3. Збори секції можуть приймати рішення в будь-яких питаннях власної діяльності. До виключної компетенції зборів секції відностяться питання:

4.3.1. Прийняття положення про секцію, внесення доповнень та змін в нього.
4.3.2. Рекомендації Загальним зборам УСП при прийомі в нові члени УСП.
4.3.3. Визначення складу бюро.
4.3.4. Обрання та звільнення Голови та бюро.
4.3.5. Заслуховування та затвердження звітів Голови та бюро.

4.4. Всі рішення зборів секції приймаються простою більшістю голосів присутніх на зборах.
4.5. Голова секції обирається зборами секції терміном на 1 рік. Бюро обирається зборами секції терміном на 1 рік.
4.6. Голова та бюро здійснюють загальне керівництво поточної діяльності секції, представляють інтереси членів секції в керівних органах УСП.
4.7. Голова та бюро підзвітні зборам секції та координують свою работу з керівництвом УСП.
4.8. При поступленні скарги на члена секції секція створює комісію по розгляду скарг з залученням членів етичної комісії УСП.

5.ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Зміни та доповнення до данного положення вносяться на зборах секції та вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на зборах секції.